Daichi Amagata

天方 大地

助教(大阪大学) 博士(情報科学)

研究キーワード: クエリ処理,多次元データ,時空間データ,ストリームデータ,確率データ,無線ネットワーク,分散データベース

Contact: amagata.daichi[at]ist.osaka-u.ac.jp

profile